Stipendijní řád
organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. V souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), vydává ředitel Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace, (dále jen „střední škola“), zřízené Moravskoslezským krajem, pro školní rok 2020/2021 stipendijní řád, podle něhož lze vyplácet prospěchové stipendium, (dále jen „stipendium“), žákům denní formy vzdělávání níže uvedeného oboru vzdělání, (dále jen „podporovaný obor vzdělání“):

a) 41-52-H/01 Zahradník;

2. Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole a motivovat je k dosahování kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání.

3. Stipendijní řád určuje podmínky pro poskytování prospěchové složky stipendia ve školním roce 2020/2021.

Čl. II.
Předmět úpravy a vymezení základních pojmů

1. Účelem stipendijního řádu je stanovení pravidel a podmínek pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole.

2. Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole ve školním roce 2020/2021 a splňuje podmínky stanovené pro získání stipendia tímto stipendijním řádem.

3. Příjemcem stipendia může být pouze žák denní formy vzdělávání dle § 25 odst. 2 písm. a) školského zákona.

4. Příjemcem stipendia není žák, který se vzdělává ve večerní, dálkové, distanční či kombinované formě vzdělávání dle § 25 odst. 2 písm. b), c), d) a e) školského zákona.

5. Příjemcem stipendia dále není žák, který realizuje vzdělávání prostřednictvím zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 školského zákona či pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 školského zákona.

6. Žák může při splnění stanovených podmínek získat prospěchovou složku stipendia.

Čl. III.
Výše a podmínky pro získání prospěchové složky stipendia

1. Žák získá při splnění podmínek stanovených tímto stipendijním řádem právo na poskytnutí prospěchové složky stipendia vždy za pololetí školního roku.

2. Podmínkou pro přiznání a vyplacení prospěchové složky stipendia je skutečnost, že

a) se žák vzdělává v podporovaném oboru vzdělání a formě vzdělávání a současně je žákem střední školy ke dni vyplácení stipendia,
b) chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré,
c) maximální výše omluvené absence za pololetí je 20 %.

3. Výše prospěchové složky stipendia může být vyplacena ve třech úrovních a závisí na hodnocení žáka za pololetí školního roku:

a) úroveň A – 1.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm 3 – dobrý,

b) úroveň B – 3.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem a maximálně 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm 2 – chvalitebný,

c) úroveň C – 5.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení stupněm 1 – výborný.

4. V případě, že žák je hodnocen v náhradním termínu dle ustanovení § 69 odst. 5 a 6 školského zákona a následně splní podmínky pro přiznání prospěchové složky stipendia, prospěchová složka stipendia bude vyplacena žákovi v náhradním termínu.

Čl. IV.
Termíny vyplácení stipendia a jeho evidence

1. Střední škola zajistí evidenci a vyplácení stipendií.

2. Prospěchová složka stipendia bude ve školním roce 2020/2021 vyplácena

a) v únoru 2021 za 1. pololetí školního roku,
b) v červnu (popř. v červenci) 2021 za 2. pololetí školního roku.

Čl. V.
Finanční prostředky

Finanční prostředky určené na vyplácení prospěchové složky stipendia uvedené v Čl. I. Úvodního ustanovení jsou střední škole poskytovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou účelového příspěvku na provoz.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

1. Na poskytování stipendií dle tohoto stipendijního řádu není právní nárok.

2. Stipendijní řád byl projednán a schválen na zasedání školské rady dne 16.6. 2020.

3. Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

4. Stipendijní řád byl projednán Radou Moravskoslezského kraje, která souhlasila usnesením č. 94/8272 ze dne 18.5.2020 s jeho vydáním.

 

V Ostravě dne 18.6.2020 Ing.Jan Šenk ředitel školy