Střední zahradnická škola, Ostrava,p.o. (dále jen „Střední zahradnická škola“), se sídlem Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO: 00602027 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední zahradnická škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno. Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají – CZVV, MŠMT atd.

Pokud Střední zahradnická škola zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Střední zahradnické školy informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední zahradnickou školou;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední zahradnickou školou jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední zahradnickou školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední zahradnickou školou;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Střední zahradnické škole, podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

 • telefon: +420 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • ID datové schránky: mazc9cz

Zastoupená fyzickou osobou:

Ing. Radek Fischer

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Žákovská 288/20

709 00  Ostrava – Hulváky

 • IČ: 00602027
 • DIČ: CZ00602027
 • telefon: +420 603 499 405
 • ID datové schránky: ju5gkb9