Projekt : Atraktivnější výuka zahradnických oborů

Operačníprogram – ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/29.01745
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu            8 778 250
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU            8 772 200
Podíl Moravskoslezského kraje                  6 050

 


Investiční záměr měl zejména tyto požadované parametry
:

  • edukativní charakter obsahu i formy zahrady
  • vysoká úroveň designu jako inspirace pro návštěvnost objektu veřejností
  • potenciál pro pořádání společenských akcí
  • rekreační a sportovní vybavení pro školu i veřejnost

Celková situace

Schéma jednotlivých zahrad

Gotická zahrada

Kompozice připomíná rajský dvůr. Zeravy tvoří sloupoví, ve středu je kortenový zvýšený záhon jako dlážděné plato se skalničkami a solitérním rakytníkem. V portiku šlapákový motiv s polštářovými rostlinami.

 Italská barokní zahrada

Kompozice se rozvíjí na půdoryse centrální elipsy ke které směřují osy cest ze všech světových stran a prorážejí provlněnou zeď, tvořící polouzavřený prostor. Hlavní osa směřuje do krajiny přes kulisy zvlněných kortenových záhonů se sortimentem travin a keřovými dřezovci. Zeď je zvenčí pestrobarevně pomalována grafitti, zevnitř je zlatá, odrážející barevný sortiment záhonů trvalek podle ročních období.

Secesní zahrada

Přestože jsme si vědomi jisté spornosti vymezit a zařadit takto nazvanou zahradu do tohoto souboru, opět jsme zvolili zkratku jako symbol historismu a jeho nejcennější etapy v závěru 19.století. Ostatně kompozice Gerdtrude Jekyll mají také blíže již ke křehkosti secese než k těžkosti a kýčovistosti historismu.

Kruhový parter ve tvaru šperku je v kruhových výřezech kombinací dlažby, kde je velký kontrast mezi broušeným betonem a štětovou dlažbou doplněnou barevnou mozaikou střepů ala Gaudí a pestrými záhony trvalek.

Japonská a čínská zahrada

Zahrady jsou v současnosti ve výstavbě. Náznakově se zde objeví to nejtypičtější pro jednotlivé tradice opět v modernějším tvarosloví jako volné citace. Japonská zahrada bude obsahovat miniaturu ostrova v moři písku s kortenovými šlapáky, nebude chybět ani pozorovací terasa.

Čínská zahrada bude labyrintem menších prostor s bambusem a stromy, vytvořených systémem bílých zdí a úzkými průchody či okny.

Poslední část je nazvána zahradou čínsko-japonské tradice, kde hrají hlavní roli terénní modelace, připomínající anglickou zahradu, která z této inspirace také částečně vzešla a jejich rozdílné pojetí od stylizovaného kopce po travnatý kopec s tvarovaným borovicovým lesem.

Renesanční zahrada

Zahrada má dvě části, travnatý parter členěný diagonálami s akcenty oranžérijních rostlin v nádobách a zeleninovou zahradu s pergolou. Základní kompoziční osy směřují ke kortenovým nikám s prosklením.

Francouzská barokní zahrada

Plocha je členěna na lichoběžníkové i čtvercové a obdélníkové tvary, které vystupují podél hlavní osy, směřující do krajiny (budoucí anglická zahrada) a jsou obsazeny sortimentem stromů s tvarovanými korunami. V podrostech je sortiment pokryvných trvalek s různými technologiemi založení a pěstění. Střed tvoří plochy s letničkami.

Moderní zahrada

Trochu zavádějící název, leč prozatím čitelný pro širokou veřejnost i studenty. Je pojata jako ostravská výsypka se zbytkem železného šrotu. Tak trochu na způsob známých kompozic na plochách brownfields např. Natur park v Berlíně, kde se objevuje motiv sukcese v podobě nahodilých výsevů s přísadbou trvalek a keřů pod břízami. Výrazný motiv je také lomový kámen z nichž některé jsou potaženy střepy kachliček stejně jako v zahradě secesní.