Tento obor určen pro ty uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách a zajímají se o botaniku a biologii člověka. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravováni prostřednictvím odborných i volitelných předmětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii udržitelného rozvoje.

Přírodovědné lyceum (78-42-M/05)

 

Obor reaguje na společenskou poptávku po vzdělání, které umožňuje absolventům bezproblémové pokračování ve studiu na vyšších a vysokých školách zaměřených na přírodní vědy (biologie, chemie), zemědělství, zahradnictví, dále pak ekologii a ochranu životního prostředí.

V obecné rovině při výuce klademe důraz na rozvoj kompetencí komunikativních, personálních a sociálních, ovládání výpočetní techniky, vedeme absolventy k ekonomicky racionálnímu uvažování.

 

V oblasti odborného vzdělávání je celkově kladen důraz na biologické a ekologické vzdělávání, se zaměřením na botaniku a biologii člověka, ekologii a péče o krajinu, to vše zejména vzhledem k regionálním specifikům (likvidace ekologické zátěže v regionu ). Důraz klademe také na osvojení principů vědecké a výzkumné práce absolventy oboru. Navíc je umožněno absolventům oboru profilovat se podle svých zájmů a očekávané možnosti uplatnění v jednom z odborných zaměření.

 

 

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je především připraven pro další studium na vyšších a vysokých školách zejména pro studium na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářstkých, chemických, pedagogických a dalších.

Absolvent se uplatní:

 • ve službách pro zahradnictví, zemědělství,
 • ve šlechtitelských organizacích, v odrůdových zkušebnách,
 • ve službách pro rozvoj venkova,
 • v laboratorních provozech,
 • v biotechnologických provozech,
 • v odpadovém hospodářství,
 • v kontrolních organizacích zaměřených na potravinářství, zahradnictví a zemědělství,
 • ve státní správě a v ochraně životního prostředí a tvorbě krajiny.

Uplatní se zejména na pracovních pozicích:

 • laboratorní technik v chemických a biotechnologických provozech,
 • šlechtitel, pokusník, poradce pro zemědělství a biotechnologie,
 • obchodník se zemědělskými, zahradnickými a potravinářskými produkty,
 • technický pracovník v provozech zpracovatelského a potravinářského průmyslu,
 • referent zemědělské a potravinářské inspekce,
 • odborný referent odpadového hospodářství,
 • referent státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí.