CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006601 Projekt Cesta ke kvalitě vzájemnou spoluprácí a vzděláváním

Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce