Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnické školy Ostrava, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje doplňkové volby do školské rady a oznamuje tímto termín a místo konání voleb.

Doplňkové volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se uskuteční v úterý 20. 10. 2020 v kanceláři budovy školy od 8 00 do 16 00 hod.  a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady: Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

V doplňkových volbách Školské rady (20. 10. 2020) se volí jeden člen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo zletilý žák

Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy nejméně 15 dnů před volbami. Kandidát musí s kandidaturou souhlasit.

Způsob volby: V den konání doplňkových voleb bude v kanceláři školy umístěna zapečetěná urna pro vhazování hlasovacích lístků.

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, bude zvolen jeden s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Návrhy na kandidaturu do školské rady zasílejte předsedovi volební komise Mgr. Pavlu Víškovi, email: visek@szas-ostrava.cz do 30. 9. 2020.

Členové volební komise:       Mgr. Pavel Víšek – předseda

                                                     Věra Rüdrichová – člen

                                                    Mgr. Zuzana Zděblová – člen

 

V Ostravě dne 18. 9. 2020

Ing. Jan Šenk

ředitel školy

 

Oznámení o jmenování volební komise

 

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění a v souladu volebním řádem školské rady při Střední zahradnické škole Ostrava, p.o.  jmenuji volební komisi, která zajistí řádnou přípravu a realizaci doplňkových voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků pro období následujících tří let, od října 2020 do října 2023.

 

Jmenovaná volební komise:  Mgr. Pavel Víšek – předseda

                                               Mgr. Zuzana Zděblová – člen

                                               Věra Rüdrichová – člen

 

 

 

 

V Ostravě 18. 9. 2020                                   

Ing. Jan Šenk

ředitel školy