Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor 66-51-H/01 Prodavač květin – florista

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

pro obor 66-51-H/01 Prodavač květin – florista

Ředitel Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 353/216 Sb., v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělávání 66-51-H/01 prodavač květin – florista . Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají.

1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.

2. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60d odst. 1 písm. a), školského zákona, tj. na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

3. Na základě § 60 odst. 3 písmeno b), školského zákona v platném znění, rozhodl ředitel o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto:

Kód oboru Obor vzdělání Počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání Přijímací zkoušky

41-52-H/01 Prodavač květin 4 denní Ne

4. Ředitel školy rozhodl o jednotných kritériích pro všechny uchazeče přijímané ve 5. kole přijímacího řízení. Tato kritéria jsou uvedena v přiložených souborech.

5. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 26. srpna 2019.

6. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT.

7. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

8. Další informace k přijímacímu řízení:

a) Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči mají dne 26. srpna 2019 v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

b) Na základě vyhodnocení přijímacího řízení dle stanovených kritérií bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Seznam uchazečů, kteří budou přijati ke vzdělávání, bude zveřejněn na vstupních dveřích do budovy školy a www stránkách školy www.szas-ostrava.cz od 27. srpna 2019 od 16.00 hod. Tím se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebudou podle platných právních předpisů uchazečům zasílána. Pokud bude uchazeč vyžadovat rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, může si ho osobně vyzvednout zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v kanceláři školy dne 28. srpna 2019 v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin.

c) Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/ zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, to je v případě oznámení 27. srpna 2019 do 6. září 2019. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není ve stanovené lhůtě odevzdán, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilých uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

d) Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

e) Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zaslána na adresu uchazeče/zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

f) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem. V systému dvou přihlášek a odevzdání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, který splnil kritéria přijímacího řízení, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě! V případě následného přijetí na základě odvolání zákon umožňuje zpětné vzetí zápisového lístku!

Dotazy k průběhu přijímacího řízení s ochotou zodpoví:

ředitel školy 603 499 405 szas.ostrava@gmail.com

zástupce ředitele 596 622 335

sekretářka 596 622 335

2019-08-24T19:13:50+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím