Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

  obor 41-44-M/01 Zahradnictví

Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2 a 3  školského zákona, v souladu s § 10   zákona č.135/2020 a v souladu s vyhláškou č. 353/216 Sb., v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělávání 41-44-M/01 Zahradnictví . Přijímací zkouška se v tomto kole nekoná.

 1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.
 2. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60d odst. 1 písm. a), školského zákona, tj. na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 3. Podmínkou přijetí je u oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.
 4. Na základě § 60 odst. 3 písmeno b), školského zákona v platném znění, rozhodl ředitel o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto:
Kód oboru Obor vzdělání Počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání Přijímací zkouška
41-44-M/01 Zahradnictví             8           denní            Ne

 

 1. Ředitel školy rozhodl o jednotných kritériích pro všechny uchazeče přijímané ve 2. kole přijímacího řízení. Tato kritéria jsou uvedena v přiložených souborech na www.stránkách školy
 2. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 3. července 2020.
 3. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT.
 4. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
 5. Další informace k přijímacímu řízení:
 6. a) Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči mají dne 2. července 2020 v době od 12,00 hodin do 14,00 hodin možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 7. b) Na základě vyhodnocení přijímacího řízení dle stanovených kritérií bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Seznam uchazečů, kteří budou přijati ke vzdělávání, bude zveřejněn na vstupních dveřích do budovy školy a www stránkách školy www.szas-ostrava.cz od 7. července 2020 od 10,00 hod. Tím se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebudou podle platných právních předpisů uchazečům zasílána. Pokud bude uchazeč vyžadovat rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, může si ho osobně vyzvednout zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v kanceláři školy dne července 2020 v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin.

 

Poučení

 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení
 • Pořadí přijatých uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Toto číslo sdělí ředitel školy uchazeči při převzetí přihlášky ke vzdělávání
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 13. července 2020 včetně, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvkové organizaci
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v následujících případech:

– uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou (dle § 62 nebo §88 školského zákona), pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky (tj. na který se nevztahuje §62 nebo § 88 školského zákona

– uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu

 

Dle § 18 zákona č.135/2020 Sb., není proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu odvolání přípustné

 

Dotazy k průběhu přijímacího řízení rádi zodpoví:

 

ředitel školy: 603 499 405         szas.ostrava@gmail.com

zástupce ředitele: 596 622 335

sekretariát: p. Malecová   596 622 335

 

Ing.Jan Šenk

ředitel školy