Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro 1.kolo

 

Zpracováno 24.ledna 2019

Uloženo 26.1.2019

Zpracoval: Ing.Jan Šenk

 

       

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zástupce statutárního orgánu střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2) až 5) školského zákona a vyhlášky číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou uvedených níže. Přijímací zkoušky v 1. kole jsou konány formou jednotné zkoušky, která se skládá z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

 1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti.
 2. Uchazeči  do oborů zakončených maturitní zkouškou budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60 d) školského zákona, tj. na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotné zkoušky. Uchazeči do oborů zakončených závěrečnou zkouškou budou přijímáni na základě hodnocení z vysvědčení z předchozího vzdělávání.

3.Termíny zkoušek:

Kód oboru

Obor vzdělání

Termíny zkoušek Přijímací zkoušky – jednotná zkouška
První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky
 

41-44-M/01 Zahradnictví

 

12. dubna 2019

 

15. dubna 2019

Didaktický test z předmětu matematika a z předmětu český jazyk a literatura

 

 

78-42-M/05

Přírodovědné lyceum

 

12. dubna 2019

 

15. dubna 2019

Didaktický test z předmětu matematika a z předmětu český jazyk a literatura

 

 1. 4. V kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 2. Zástupce statutárního orgánu školy rozhodl o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto:
Kód oboru

Obor vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Přijímací zkoušky – jednotná zkouška
41-44-M/01 Zahradnictví 30 ano
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 ano
41-52-H/01 Zahradník 30 ne
66-51-H/01 Prodavač květin florista 30 ne

Z maximálního stanoveného počtu přijímaných uchazečů je v každém oboru ponecháno 1místo pro odvolání.

 1. Zástupce statutárního orgánu školy stanovil podle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Zahradnictví a Přírodovědné lyceum denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020, která jsou v přiloženém souboru.
 2. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení přizpůsobeny nezbytnými úpravami dle doporučení školského poradenského zařízení. Vyhláška č.353/2016 Sb. § 13, odst.1 v platném znění
 3. Uchazeč odevzdá zástupci statutárního orgánu střední školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2019.
 4. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout z webových stránek MŠMT nebo stránek školy v sekci pro uchazeče.
 5. Součástí přihlášky je:
 6. a) Vysvědčení nebo jejich ověřené kopie. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nemusí být přiloženy.
 7. b) Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (platí pouze pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami).
 8. c) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je nezbytnou součástí přihlášky u oboru 41-44-M Zahradnictví a oboru 41-52-H/01 Zahradník (dle nařízení vlády čís. 211/2010 Sb.). Podrobnější informace a formulář lékařského posudku je možné stáhnout zde.  U oboru 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum a oboru 66- 51-H/01 Prodavač květin florista se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.
 9. Cizinci na žádost nekonají jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání u těchto uchazečů ověřuje škola rozhovorem.
 10. Další kola přijímacího řízení bude zástupce statutárního orgánu školy školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného počtu žáků. Pro tato kola vyhlásí zástupce statutárního orgánu školy školy příslušné náležitosti nejpozději ke dni vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Dotazy k průběhu přijímacího řízení zodpoví:

zástupce statutárního orgánu 603 499 405  reditel@www.szas-ostrava.cz

zástupce ředitele školy 596 622 335 davidova@www.szas-ostrava.cz

sekretářka školy 596 622 335 sekretariat@www.szas-ostrava.cz