Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 V souladu s § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 66-51-H/01 Prodavač květin-florista ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace. Přijímací řízení bude probíhat dle ustanovení § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách.

V rámci přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 66-51-H/01 Prodavač květin-florista se přijímací zkouška nekoná.

Přijat může být uchazeč, který splní základní kritéria přijímacího řízení.

Základní kritéria

  1. Podmínkou přijetí je u oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač květin-florista zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.
  2. Uchazeč musí dosáhnout co nejvyššího počtu kladných bodů v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě průměrného prospěchového výsledku dosaženého na základní škole nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia. Uchazeči budou přijímáni na základě splnění všech základních kritérií a dosaženého bodového hodnocení do maximálního počtu určeného počtem přijímaných uchazečů.
  3. a) za průměrný prospěch za poslední dvě klasifikační období lze získat maximálně 200 bodů, bodové hodnocení bude určeno takto: za průměrný prospěch 1,00 je 200 bodů za průměrný prospěch 3,00 je 0 bodů.

Počet bodů je vypočítán z této rovnice: 300 -100x průměrný prospěch průměrný prospěch za poslední dvě klasifikační období je: u žáka ZŠ a jiného uchazeče: Sledované období je u žáka ZŠ nebo jiného uchazeče: 1. a 2. pololetí 8. tř., a 1. pololetí 9. třídy u žáka z víceletého gymnázia: 1. a 2. pololetí tercie (primy) a 1. pololetí kvarty (sekundy).  Průměrný prospěch je vypočítán ze tří průměrných prospěchů za sledované období s přesností na dvě desetinná čísla, z nichž stanoven průměrný prospěch s přesností na tři desetinná místa. Uchazeči budou přijímáni na základě splnění všech základních kritérií a dosaženého bodového hodnocení do maximálního počtu určeného počtem přijímaných uchazečů.

Uchazeči, který má z nějakého předmětu ve sledovaných obdobích na vysvědčení 1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. ročníku, popř. odpovídající ročníky víceletého gymnázia) známku horší než dostatečný, se za každou takovou známku odečítá 30 bodů.

Při bodové shodě jsou pro přijetí stanovena další pomocná kritéria. Jsou sestavena podle klesající priority.

Pomocná kritéria

  1. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem ze základní školy v předmětu cizí jazyk
  2. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem v přírodovědných předmětech (biologie, chemie a fyzika)

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů. Pro přijetí ke vzdělávání do oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač je stanoven limit 30 přijímaných uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení.