Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení vč. kritérií pro školní

rok 2022/2023

V souladu s § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitním oboru 41-44-M/01 Zahradnictví (obor zakončený maturitní zkouškou) ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace. Přijímací řízení bude probíhat dle ustanovení § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

 V 1. kole přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných didaktických testů. Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku níže uvedených studijních oborů vzdělání ve školním roce 2021/2022.

Přijat může být uchazeč, který splní základní kritéria přijímacího řízení.

Základní kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví jsou tato:

 1. Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle §59 odst. 1 zákona 564/2004 Sb.)
 2. Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci „jednotné přijímací zkoušky“, pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.
 3. Podmínkou přijetí je u oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.
 4. Uchazeč musí dosáhnout celkového bodového hodnocení alespoň 20 bodů. Celkové hodnocení je určeno součtem bodů za prospěch na ZŠ a bodového hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky.
 5. Výpočet bodového ohodnocení: Uchazeč může maximálně získat 100 bodů, z toho za hodnocení prospěchu na základní škole resp. gymnáziu 40 bodů a za hodnocení testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 60 bodů. U bodového hodnocení jednotlivých testů v rámci jednotné přijímací zkoušky je použit přepočítávací koeficient k = 0,6 tak, aby celkové bodové hodnocení jednotné zkoušky bylo maximálně 60 bodů a tím byl dodržen poměr hodnocení jednotné přijímací zkoušky a výsledků hodnocení prospěchu na základní škole v poměru 60% : 40%.
 6. a) bodové hodnocení za průměrný prospěch na základní škole resp. gymnáziu je určeno takto: za průměrný prospěch 1,00 je 40 bodů za průměrný prospěch 2,5 je 0 bodů Počet bodů je vypočítán z této rovnice: P = 40 – (průměrný prospěch ze ZŠ x 1000 – 1000) : 37,5.

Průměrný prospěch je vypočítán ze tří průměrných prospěchů za sledované období s přesností na dvě desetinná místa, z nichž je stanoven průměrný prospěch s přesností na tři desetinná místa. Sledované období je u žáka ZŠ nebo jiného uchazeče: 1. a 2. pololetí 8. tř., a 1. pololetí 9. třídy u žáka z víceletého gymnázia: 1. a 2. pololetí tercie (primy) a 1. pololetí kvarty (sekundy).

Uchazeči, který má z nějakého předmětu ve dvou sledovaných obdobích na vysvědčení (1.  pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy, popř. odpovídající ročníky víceletého gymnázia) známku horší než dobrý, se za každou takovou známku odečítá 5 bodů.

 1. b) bodové hodnocení testů jednotné přijímací zkoušky: Z = 0,6 x (CJ + MA) kde CJ je počet bodů získaných z testu z českého jazyka (maximálně 50) a MA je počet bodů, který uchazeč získal z testu z matematiky (maximálně 50 bodů). Uchazeči budou přijímáni na základě splnění všech základních kritérií a dosaženého bodového hodnocení do maximálního počtu určeného počtem přijímaných uchazečů. Jedno místo je vyhrazeno pro odvolání. Při bodové shodě jsou pro přijetí stanovena další pomocná kritéria. Ta jsou sestavena podle klesající priority.
 2. c) Celkové bodové hodnocení C= (Z + P) – O

C – celkové bodové hodnocení (maximálně 100 bodů)

Z – bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky

P – bodové hodnocení za prospěch ze ZŠ nebo gymnázia

O – odpočet za hodnocení předmětu horší než dobrý

 

 1. Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, a kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka současně s podáním přihlášky na školu, absolvují rozhovor, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Rozhovor bude probíhat v době konání písemné zkoušky z českého jazyka. Uchazeč získá redukované pořadí vytvořené ředitelem školy na základě hodnocení zpřístupněného Cermatem (dle ustanovení § 20 a § 108 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

 1. Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníku v oboru 41-44-M/01 Zahradnictví. Ředitel školy přijme ke vzdělávání prvních 30 uchazečů seřazených podle předchozích obecných pravidel a kritérií.

 

Pomocná kritéria

 1. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem v předmětu cizí jazyk
 2. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem v přírodovědných předmětech (biologie, chemie a fyzika)

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů. Pro přijetí ke vzdělávání do oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví je stanoven limit 30 přijímaných uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení.