Ředitel Střední zahradnické školy Ostrava, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje doplňkové volby do školské rady a oznamuje tímto
termín a místo konání voleb.

Doplňkové volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se uskuteční v 12.11.
2019 v kanceláři budovy školy od 8 do 16 hod a budou probíhat v souladu s Volebním
řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady: Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168
zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

V doplňkových volbách Školské rady se volí jeden člen z řad zákonných zástupců nezletilých
žáků, nebo zletilý žák.

Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy nejméně 15 dnů před
volbami. Kandidát musí s kandidaturou souhlasit.

Způsob volby: V den konání doplňkových voleb bude v kanceláři školy umístěna zapečetěná
urna pro vhazování hlasovacích lístků.

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, bude
zvolen jeden s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí
losem.

Návrhy na kandidaturu do školské rady zasílejte předsedovi volební komise Mgr. Pavlu
Víškovi, email: visek@szas-ostrava.cz do 18. 10. 2019.

Členové volební komise:

Mgr. Pavel Víšek – předseda
Věra Rüdrichová – člen
Mgr. Zuzana Zděblová – člen

 

dne 10. 10. 2019
Ing. Jan Šenk
ředitel školy