Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v rámci 4. kola přijímacího řízení obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač květin florista

                   Střední zahradnická škola Ostrava,

            příspěvková organizace, Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava Hulváky

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v rámci 4. kola přijímacího řízení obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač květin florista

 

Č.j. SZaS/01169/2019

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace – Ing. Jan Šenk (dále také správní orgán) v souladu s ust. §59, §60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 243/2017 Sb. a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodl v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole uchazečů s tímto registračním číslem od následujícího školního roku 2019/2020 takto:

 

Registrační číslo  Rozhodnutí
361 Přijat/a

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 6. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále bylo také zveřejněno dne 24. 6. 2019 na webových stránkách školy www.szas-ostrava.cz a je zveřejněno po dobu 15 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím podáním učiněným u zástupce statutárního orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

V souladu s ustanovením §60 a odst. 6 a 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělávání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku zástupci statutárního orgánu, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, tj. do 9. července 2019. Zápisový lístek se také povazuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se zástupce statutárního orgánu příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonných zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

 

V Ostravě, dne 24. 6. 2019

 

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy

2019-06-24T20:47:43+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím