Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace                              

                       

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání PRO školní rok 2020/2021  obor vzdělávání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

 

 

 

Č.j. SZaŠ/01234/2020

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem rozhodla dle § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu se zákonem č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem čís. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

 

Reg. č. Bodové hodnocení  

Rozhodnutí

131 110,30  

Přijat/a

 

132

34,00  

Přijat/a

 

133

143,70  

Přijat/a

 

135

103,30  

Přijat/a

 

136

102,00  

Přijat/a

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 7. 7. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále bylo také zveřejněno dne 7. 7. 2020 na webových stránkách školy www.szas-ostrava.cz

a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

 

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku

 

  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 13.července 2020, tedy do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvkové organizaci

 

  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v následujících případech:

– uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou (dle § 62 nebo §88 školského zákona), pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky (tj. na který se nevztahuje §62 nebo § 88 školského zákona

– uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu

 

Poučení

 

Dle § 18 zákona č.135/2020 Sb., není proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední

školu odvolání přípustné.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy