Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v rámci 1. kola přijímacího řízení

obor vzdělávání 41-52-H/01 Zahradník dle kritérií

  

č.j. SZaS/00754/2020

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace – Ing. Jan Šenk (dále také správní orgán) v souladu s ust. §59, §60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 243/2017 Sb. a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodl v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole uchazečů s tímto registračním číslem od následujícího školního roku 2020/2021 takto:

 

 

Registrační číslo Rozhodnutí
402 Nepřijat/a
410 Nepřijat/a
422 Nepřijat/a
427 Nepřijat/a
428 Nepřijat/a

 

 

 

V Ostravě, dne 30. 4. 2020

Ing. Jan Šenk

ředitel školy