Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace                              

                       

 

 

Rozhodnutí o NEpřijetí ke vzdělávání PRO školní rok 2020/2021 OBor vzdělávání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

 

Č.j. SZAŠ/01235/2020

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem rozhodla dle § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu se zákonem č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem čís. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

 

Reg. č. Bodové hodnocení  

Rozhodnutí

134 0  

Nepřijat/a

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 7. 7. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále bylo také zveřejněno dne 7. 7. 2020 na webových stránkách školy www.szas-ostrava.cz

a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

 

Poučení

 

Výše uvedený uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení a nebyl proto přijat ke vzdělávání. Nevztahuje se na něho tudíž §11 Vyhlášky č. 232/2020 Sb. ve smyslu podání žádosti o nové rozhodnutí.

 

Dle § 18 zákona č.135/2020 Sb., není proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu odvolání přípustné.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy