Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

 

   Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

   

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

 

Hlava I

Základní ustanovení

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky          č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. stanovuje             v paragrafu 24:

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky § 24 (1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. K tomuto účelu slouží dále stanovená kritéria.

 

Článek 1

Profilová maturitní zkouška ústní

 

Hodnocení výborný:

Žák má souvislý kultivovaný projev. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi Na dané téma hovoří samostatně a správně, dovede rovněž správně reagovat v případné diskusi a na doplňující dotazy členů zkušební komise.

 

Hodnocení chvalitebný:

 Žák samostatně hovoří o všech uvedených oblastech daného tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, přičemž se dopouští drobných chyb a nepřesností. Jeho ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

 

Hodnocení dobrý:

Žák nemá souvislý samostatný projev. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. |O všech uvedených oblastech daného tématu dokáže hovořit s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, reaguje ne vždy správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností.

 

 

Hodnocení dostatečný:

 Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného tématu s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

 

Hodnocení nedostatečný:

Žák se nedostatečně orientuje v dané problematice a nereaguje na doplňující otázky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

Hlava II

Maturitní práce z odborných předmětů

 

Na přírodovědném lyceu je jednou z profilových maturitních zkoušek maturitní práce z odborných předmětů, pro jejíž hodnocení jsou stanovena pravidla zahrnující komplexně fázi zpracovávání tématu, výsledné práce a její obhajoby.

 

Článek 1

Celkové hodnocení maturitní práce

Hodnocení maturitní práce je prováděno ve čtyřech částech. Každá část je hodnocena samostatně stupněm výborný až nedostatečný  podle počtu získaných bodů v dané části. Výsledná známka bude stanovena jako aritmetický průměr dílčích známek přepočtených podle jejich váhy ( podle pravidel zaokrouhlování).

 

  1. část – Průběžné hodnocení, účast na konzultacích a průběh konzultací, váha hodnocení 20%
  2. část – Hodnocení maturitní práce vedoucím práce váha hodnocení 25%
  3. část – Hodnocení maturitní práce oponentem váha hodnocení 25 %
  4. část – Vlastní obhajoba před maturitní komisí váha hodnocení 30 %

 

Článek 2

Průběžné hodnocení maturitní práce

Hodnocení je prováděno dle předem stanovených kritérií. Maximální možný počet získaných bodů je 30. Bodové hodnocení je převedeno na známku dle níže uvedené tabulky.

Hodnocení
Σ bodů klasifikace
25—30 1
20—24 2
16—21 3
9—15 4
8—0 5

 

Článek 3

Hodnocení maturitní práce vedoucím práce a oponentem

Hodnocení je prováděno dle předem stanovených kritérií vždy vedoucím práce a oponentem. Maximální možný počet získaných bodů je 100 od vedoucího práce a 100 od oponenta. Bodové hodnocení je převedeno na známky dle níže uvedené tabulky.

 

Hodnocení
Σ bodů klasifikace
91—100 1
76—90 2
56—75 3
36—55 4
0—35 5

 

Článek 4

Obhajoba maturitní práce před maturitní komisi

 

Hodnocení výborný:

Projev žáka je plynulý, prezentace přehledná a výstižná, na dotazy zkušební maturitní komise žák reaguje správnou odpovědí. Žák projevuje dobrý přehled o celé práci a zpracovávané problematice.

Hodnocení chvalitebný:

Projev žáka je plynulý, s občasným nahlédnutím do podkladů, prezentace přehledná a výstižná, na dotazy komise žák reaguje většinou dobře. Žák projevuje dobrý přehled o celé práci a zpracovávané  problematice.

 

Hodnocení dobrý:

V projevu žáka se objevují drobné nedostatky (prodlevy a zaváhání), občas nahlíží do podkladů; prezentace přehledná, ale ne vždy výstižná, žák reaguje správně na většinu dotazů komise. Žák projevuje částečný přehled o celé práci a zpracovávané problematice.

 

Hodnocení dostatečný:

Projev žáka provází váhání a prodlevy, často se nahlíží do podkladů, v prezentaci se občas neorientuje nebo není dobře provázána s mluveným projevem. Žák má mezery v celkovém přehledu o práci. Dokáže odpovídat jen na menší část dotazů  komise.

 

Hodnocení nedostatečný:

Projev žáka je nesouvislý nebo jen čtený. Prezentace je málo přehledná, často nesouvisí s projevem žáka. Přehled o práci je u žáka malý a na dotazy komise dává většinou nesprávné odpovědi.

Schválila maturitní komise.

Ing. Jan Šenk

Ředitel

 

2019-05-01T15:18:45+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím