Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

 

 Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

Hlava I

Základní ustanovení

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky          č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. stanovuje             v paragrafu 24:

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky § 24 (1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. K tomuto účelu slouží dále stanovená kritéria.

 

Článek 1

Profilová maturitní zkouška ústní

 

Hodnocení výborný:

Žák má souvislý kultivovaný projev. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi Na dané téma hovoří samostatně a správně, dovede rovněž správně reagovat v případné diskusi a na doplňující dotazy členů zkušební komise.

 

Hodnocení chvalitebný:

 Žák samostatně hovoří o všech uvedených oblastech daného tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, přičemž se dopouští drobných chyb a nepřesností. Jeho ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

 

Hodnocení dobrý:

Žák nemá souvislý samostatný projev. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. |O všech uvedených oblastech daného tématu dokáže hovořit s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, reaguje ne vždy správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností.

 

 

Hodnocení dostatečný:

 Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného tématu s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

 

Hodnocení nedostatečný:

Žák se nedostatečně orientuje v dané problematice a nereaguje na doplňující otázky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

Článek 2

Profilová maturitní  zkouška praktická

 

Žák je hodnocen podle předem daných kritérií, které jsou zpracovány pro přípravnou a praktickou část dle jednotlivých témat do tabulek hodnocení. Za hodnocení prvního dne může žák získat maximálně 40 bodů, za konkrétní provedení praktického úkolu 60 bodů. Celkový maximální počet získaných bodů u praktické maturitní zkoušky je 100.

 

Žák získá, u jednotlivých kritérií maximální počet bodů, pokud dílčí část provedl samostatně, bezchybně nebo s jednou až dvěma drobnými chybami. Práci si správně zorganizoval a dosáhl požadovaného pracovního výkonu. Dodržel všechny technologické postupy.

 

Pokud žák provedl dílčí část s drobnými méně závažnými chybami nebo nedosáhl požadovaného pracovního výkonu, ale práci si správně zorganizoval a dodržel technologické postupy, získává poloviční počet z maximálního počtu bodů pro hodnocení dílčí části.

 

Pokud žák nepracuje samostatně nebo se dopouští většího množství méně závažných chyb nebo hrubých chyb, nedodržuje technologické postupy a nepodává požadovaný pracovní výkon je u daného kritéria hodnocen 0 body.

Schválila maturitní komise.

 

Ing. Jan Šenk

Ředitel

 

 

2019-05-01T15:21:07+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím