Jednotná kritéria pro školní rok 2022/2023 stanovená ředitelem Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvkové organizace pro všechny uchazeče přijímané ve druhém kole přijímacího řízení do oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (obor zakončený maturitní zkouškou)

Ředitel Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace rozhodl v souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 353/216 Sb., v platném znění, že přijímací zkoušky se konají a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku pro obor vzdělávání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum pro školní rok 2022/2023 takto:

 

Přijat může být uchazeč, který splní základní kritéria přijímacího řízení.

 

Základní kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané ve 2. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum jsou tato:

 

  1. Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle §59 odst. 1 zákona 564/2004 Sb.).

 

  1. Uchazeč musí dosáhnout celkového bodového hodnocení alespoň 20 bodů. Celkové hodnocení je určeno součtem bodů za prospěch na ZŠ. Podrobnosti jsou uvedeny v náležitostech bodového hodnocení.

 

  1. Výpočet bodového ohodnocení: Uchazeč může maximálně získat 150 bodů za hodnocení prospěchu na základní škole resp. gymnáziu:

 

a) bodové hodnocení za průměrný prospěch na základní škole resp. gymnáziu je určeno takto: za průměrný prospěch 1,00 je 150 bodů za průměrný prospěch 2,5 je 0 bodů. Celkový počet bodů je vypočten z této rovnice: 250 -100x průměrný prospěch.

Průměrný prospěch je vypočítán ze tří průměrných prospěchů za sledované období s přesností na dvě desetinná čísla, z nichž stanoven průměrný prospěch s přesností na tři desetinná místa. Sledované období je u žáka ZŠ nebo jiného uchazeče: 1. a 2. pololetí 8. tř., a 1. pololetí 9. třídy u žáka z víceletého gymnázia: 1. a 2. pololetí tercie (primy) a 1. pololetí kvarty (sekundy)

 

Uchazeči, který má z nějakého předmětu ve třech sledovaných obdobích na vysvědčení  známku horší než dobrý, se za každou takovou známku odečítá 5 bodů.

 

Při bodové shodě jsou pro přijetí stanovena další pomocná kritéria. Ta jsou sestavena podle klesající priority.

 

Pomocná kritéria

 

  1. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem v předmětu cizí jazyk
  2. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem v přírodovědných předmětech (biologie, chemie a fyzika)

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů. Pro přijetí ke vzdělávání do oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum je stanoven limit 20 přijímaných uchazečů.