Jednotná kritéria pro školní rok 2022/2023 stanovená ředitelem Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvkové organizace pro všechny uchazeče přijímané v druhém kole přijímacího řízení do oborů vzdělání: 41-52-H/01 Zahradník a (obor vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou, denní forma vzdělávání)

  1. Podmínkou přijetí je u oboru vzdělání 41-52-H/01 Zahradník zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.
  2. Uchazeč musí dosáhnout co nejvyššího počtu kladných bodů v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě průměrného prospěchového výsledku dosaženého na základní škole nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia. Uchazeči budou přijímáni na základě splnění všech základních kritérií a dosaženého bodového hodnocení do maximálního počtu určeného počtem přijímaných uchazečů.

a) za průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období lze získat maximálně 200 bodů, bodové hodnocení bude určeno takto: za průměrný prospěch 1,00 je 200 bodů za průměrný prospěch 3,00 je 0 bodů.

Počet bodů je vypočítán z této rovnice: 300 -100x průměrný prospěch průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období je: u žáka ZŠ a jiného uchazeče: 1.  pololetí a 2. pololetí 8. tř. a 1. pololetí 9. třídy u žáka z víceletého gymnázia: 1.  pololetí a 2. pololetí tercie (primy) a 1. pololetí kvarty (sekundy). Průměrný prospěch je vypočítán ze tří průměrných prospěchů za sledované období s přesností na dvě desetinná čísla, z nichž stanoven průměrný prospěch s přesností na tři desetinná místa. Uchazeči budou přijímáni na základě splnění všech základních kritérií a dosaženého bodového hodnocení do maximálního počtu určeného počtem přijímaných uchazečů.

Uchazeči, který má z nějakého předmětu ve třech sledovaných obdobích na vysvědčení (1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku, popř. odpovídající ročníky víceletého gymnázia) známku horší než dostatečný, se za každou takovou známku odečítá 30 bodů.

Při bodové shodě jsou pro přijetí stanovena další pomocná kritéria. Jsou sestavena podle klesající priority.

Pomocná kritéria

  1. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem ze základní školy v předmětu cizí jazyk
  2. Přednost pro uchazeče s lepším průměrným prospěchem v přírodovědných předmětech (biologie, chemie a fyzika)

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů. Pro přijetí ke vzdělávání do oboru vzdělání 41-52-H/01 Zahradník je stanoven limit 10 přijímaných uchazečů.

Termín ukončení podání přihlášek je 13.5.2022.