V řádném termínu se do doplňujících voleb do Školské rady Střední

zahradnické školy Ostrava přihlásili dva kandidáti

Libuše Staníčková – zákonný zástupce žáka
Daniela Grycmonová – zákonný zástupce žáka

Volby proběhnou ve dnech 26. a 27. 10. 2020.
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou volby on line formou na
platformě GOOGLE. Přesné informace k hlasování obdrží zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci mailem.
Právo hlasovat mají zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků.

V Ostravě 9.10.2020 Mgr. Pavel Víšek – předseda volební komise