Vážení žáci, kteří letos nekončíte studium na naší škole ( žáci 1. – 3. ročníků maturitních oborů a 1. a 2. ročníku oborů Prodavač květin florista a Zahradník,

Ve smyslu opatření a metodických pokynů MŠMT k umožnění přítomnosti žáků nižších ročníků střední školy za účelem realizace všech forem praktického vyučování v době od 1.6.2020 jsem rozhodl o zahájení této formy výuky od 2.6. 2020  obory zakončené závěrečnou zkouškou a od 3.6. 2020 pro obory zakončené maturitní zkouškou.

Stále zůstává zachována podmínka, že docházka je dobrovolná a škola dodrží hygienické podmínky pro realizaci praktického vyučování. Mohu Vám přislíbit, že toto bude zajištěno. Přesný harmonogram praktické výuky je uveden  níže v příslušných dokumentech včetně  formuláře čestného prohlášení, které musíte předložit před vstupem do školního objektu. Samozřejmě jen první den. Čestné prohlášení si mohou sami vyplnit zletilí žáci, pokud nejste zletilí, musí být podepsáno zákonným zástupcem. Bez tohoto vyplněného a podepsaného prohlášení nebudete vpuštěni do žádného školního objektu.

V době od 9.6. 2020 je v naší škole umožněna osobní přítomnost žáků nižších ročníků za účelem konání konzultací případně třídnických hodin. Jsem si vědom toho, že ne všichni máte přístup k výpočetní technice, případně byste si chtěli opravit známky v některých předmětech. Z naší strany bude nabídka, aktivita bude vycházet z Vaší strany. I tyto konzultace jsou totiž zcela dobrovolné a i nadále bude až do 26.6. 2020 probíhat online výuka. Ve školní budově  bude vše probíhat  při zabezpečení všech bezpečnostních a hygienických opatření, totéž očekáváme i z Vaší strany. I pro tyto aktivity platí, že  je nutné, abyste vyplnili čestné prohlášení, které přiloženo pod textem této informace. Pokud nejste plnoletí, toto čestné prohlášení musí podepsat váš zákonný zástupce. V případě, že nebudete mít prohlášení podepsané nebo ho nebudete mít vůbec, nebudete vpuštěni do školy.  Přesný rozpis konzultací bude na stránkách školy uveřejněn nejpozději 3.6.2020 

  

Chci vás také upozornit na to, že v době od 9.6. do 19.6. probíhají ve škole maturitní a závěrečné zkoušky, někteří vyučující se při online výuce z časových důvodů možná odmlčí. V prostorách školy bych Vás chtěl požádat o maximální ohleduplnost k žákům, kteří zde budou vykonávat zkoušky. Současně Vás žádám, abyste neprodleně zahájili finální přípravu na konec školního roku. Klasifikační porada proběhne 22.6.2020. Doporučuji vám, abyste komunikovali s vyučujícími a dbali jejich pokynů, abyste nebyli překvapeni, že se vám pak nebudou moci plně věnovat. Jak budete hodnoceni v závěru tohoto školního roku je, jako za normálního stavu, pouze ve vašich rukách.

Jsem přesvědčen, že vše společnými silami zvládneme.

Ing.Jan Šenk

ředitel školy