Informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám pro školní rok 2022/2023

 

V rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ stejně jako v minulých letech přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka matematiky. Kurzy budou probíhat v průběhu měsíce března 2022. Jsou bezplatné, zúčastnit se mohou pouze uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole.

Informace o přesných termínech konání přípravných kurzů budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Všem zájemcům o studium kteréhokoli z námi nabízených oborů nabízíme stále možnost dohodnout si individuálně možnost prohlídky školy, konzultace apod. na tel čísle 603 499 405 popř. 596 622 335.

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2022/2023:

Nabídka oborů vzdělání na naší škole:

 

Kód oboru Název oboru Název ŠVP Počet

přijímaných

41-44-M/01 Zahradnictví Zahradnictví 30
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum Přírodovědné lyceum 30
41-52-H/01 Zahradník Zahradník 30
66-51-H/01 Prodavač Prodavač květin – florista 30

 

Obory s označením M jsou 4leté zakončené maturitní zkouškou.

Obory s označením H jsou 3leté zakončené závěrečnou zkouškou.

Přihláška ke studiu na střední škole je k dispozici na našich stránkách

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení podepište v místech k tomu určených (uchazeč a jeho zákonný zástupce). Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky). Návod na vyplnění přihlášky na SŠ naleznete na stránkách www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška.

Uchazeči o studium mohou podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo na jeden obor vzdělání, ale dvě rozdílná zaměření dle ŠVP a vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pro obory 41-44-M/01 Zahradnictví, 41-52-H/01 Zahradník a 66-51-H/01 Prodavač je zdravotní způsobilost nezbytná. Formulář najdete na našich stránkách v sekci Uchazeči – Přílohy.

Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení (speciálními vzdělávacími potřebami), kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení, Úprava podmínek přijímacího řízení (vč. podmínek pro konání JPZ) podle doporučení ŠPZ je plně v kompetenci ředitele střední školy.

Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Vždy jsou nutné dvě přihlášky, pořadí oborů musí být vždy stejné, přihlášku lze okopírovat.

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na školu doručena nejpozději do 1. března 2022. Přihlášku lze podat osobně přímo na podatelně nebo vrátnici školy, anebo ji na adresu školy doručit poštou.

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech:

      12. dubna 2022 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)

      13. dubna 2022 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou; 1. a 2. termín). S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky), občanský průkaz nebo jiný průkaz Vaší totožnosti, rýsovací potřeby a modré nebo černé pero. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky.

Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
   10.  května 2022 (1. termín) a 11. května 2022 (2. termín).
 Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Podrobnosti k přijímacímu řízení – kritéria, upřesnění termínů apod. budou vzhledem k epidemické situaci, nařízením MŠMT neustále aktualizovány, sledujte proto prosíme naše webové stránky

Odkazy týkající se přijímací zkoušky

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Vyhláška 352/2016 S., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v aktualizovaném znění

Formuláře pro lékařské posudky jednotlivých oborů

LEKARSKY_POSUDEK_20_21-Zahradnictví

LEKARSKY_POSUDEK_20_21-Zahradník

LEKARSKY POSUDEK     22  23-Prodavač

 

 

Naši školu, prostory praktické výuky i domov mládeže si můžete virtuálně prohlédnout

Na našich stránkách v sekci Škola R