Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 Žákovská 288/20  709 00 Ostrava – Hulváky

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

V souladu s ustanovením §60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č.243/2017 Sb. a na základě přihlášky ke studiu 

si dovoluji pozvat uchazeče/ku  k jednotné přijímací zkoušce na Střední zahradnickou školu, Ostrava, příspěvková organizace, obor vzdělávání 41-44-M/01 Zahradnictví.

 

Uchazeč/ka bude hodnocen/a na základě kritérií přijímacího řízení, která jsou součástí této pozvánky a uveřejněna na www.szas-ostrava.cz v sekci Uchazeči o studium a na vývěsce na budově školy.

Uchazeči  bylo stanoveno Registrační číslo. Pod tímto číslem budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení, proto si jej, prosím, dobře schovejte.

 

Další informace:

Přijímací zkouška se koná dne 8. června 2020 formou jednotných didaktických testů. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 23. 6. 2020. Rozvrh konání testů je následující

 

  Čas zahájení Čas ukončení Délka trvání
instruktáž 8:30 8:45 15 minut
test z matematiky 8:45 10:10 85 minut
závěrečná administrace 10:15 10:20 5 minut
přestávka 10:20 10:55  55 minut
instruktáž 10:55 11:10 15 minut
test z českého jazyka 11:10 12:20 70 minut
závěrečná administrace 12:25 12:30 5 minut

 

 

 1. Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst.1 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dne 28. 5. 2020 v době od 12,00 do 15,30 hodin. 
 2. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, je stanoven náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky na den 23. června 2020.
 3. Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 je vedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 135/2020 Sb. a vyhlášky č. 232/2020 Sb.
 4. Na základě stanovených kritérií a výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pořadí uchazečů a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Seznam uchazečů, kteří budou přijati ke vzdělávání, bude zveřejněn na vývěsce na budově školy a www stránkách školy szas-ostrava.cz nejpozději od 16. června 2020 od 16:00 hod. pod registračními (evidenčními) čísly, tj. v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů Tím se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebudou podle platných právních předpisů uchazečům zasílána. Pokud bude uchazeč vyžadovat rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, může si ho osobně vyzvednout zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v kanceláři školy od 18. června 2020 v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.
 5. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění přijatých uchazečů na www stránkách školy. Zápisový lístek musí být podepsán jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem. U zletilých uchazečů pouze zletilým uchazečem.
 6. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej uchazeč bere zpět pro uplatnění na škole, do níž byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě vyhovění žádosti o vydání nového rozhodnutí.
 7. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uchazečům rozesíláno bez zbytečného odkladu, žádáme však zákonné zástupce nezletilých uchazečů, aby ve snaze urychlit celý postup přijímacího řízení převzali rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to nejlépe následující den po zveřejnění pořadí uchazečů a seznamu přijatých uchazečů.
 8. V případě nepřijetí ke studiu může uchazeč podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel může žádosti vyhovět za podmínek:
 • existuje volné místo – v případě, kdy jiný přijatý uchazeč neodevzdal zápisový lístek nebo jej vzal zpět,
 • uchazeč, který podal žádost o vydání nového rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů,
 • ředitel školy se při vydání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení
 1. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zaslána na adresu zletilého uchazeče a zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené.
 2. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.
 3. Přijetí přihlášky ke vzdělávání bylo zahájeno správní řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokyny k zajištění ochrany zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

 

 1. Znovu naléhavě žádáme všechny zákonné zástupce či zletilé uchazeče o sdělení případných rizikových faktorů a to nejpozději do 1. 6. 2020 včetně
 2. Při vstupu do školy odevzdají uchazeči Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Berte prosím na vědomí, že bez tohoto čestného prohlášení nebude moci uchazeč vstoupit do školy.
 3. V prostoru před školou je nutné dodržovat stanovené odstupy 2 m, pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu
 4. Při vstupu do školy a do třídy použije uchazeč desinfekční prostředek k ošetření rukou, žáci z rizikových skupin budou puštěni do tříd nejdříve
 5. Přestávku mezi zkouškami bude možno trávit v aule škole, v případě příznivého počasí i na školní zahradě
 6. Po dobu konání testů nemusí mít žáci nasazenou roušku, nemusí ji v té době mít nasazenu ani pedagog
 7. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze vpustit další osoby, tyto jsou však povinny dodržovat všechna hygienická opatření, včetně podpisu čestného prohlášení, které bude pro dospělé osoby – nikoli žáky připraveno na recepci školy

Přílohy:

 1. Pozvánka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATu) k jednotné přijímací zkoušce
 2. Jednotná kritéria pro školní rok 2019/2020 stanovená ředitelem Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvkové organizace pro všechny uchazeče přijímané v prvním termínu přijímacího řízení do oborů vzdělávání: 41-44- M/01 Zahradnictví a 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (obory zakončené maturitní zkouškou)
 3. Čestné prohlášení

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Jan Šenk, ředitel školy:  596 622 335, 603 499 405

Alena Malecová, sekretariát školy:  596 622 335

 

Srdečně zdraví a na spolupráci se těší

 

Ing. Jan Šenk                                                                                                                                                                                           

ředitel školy

V Ostravě dne 20. května 2020