V Ostravě 31.8.2020

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na prahu nového školního roku, který se už dnes jeví jako ne zcela obvyklý. Dovoluji si obrátit se na Vás s řadou informací, které se týkají nezbytných protiepidemických opatření. Ty bude naše škola realizovat dle pokynů MŠMT, zřizovatele školy, kterým je Moravskoslezský kraj a konečně místně příslušné Krajské hygienické správy v Ostravě.

Chtěl bych Vás všechny ujistit, že ve škole a jejích součástech uděláme vše pro to, abychom Vašim dětem a konečně i našim zaměstnancům vytvořili všechny podmínky pro maximální bezpečí a snížili riziko nákazy na minimum. Pro tento účel jsme ve škole zajistili dostatečný počet bezkontaktních dávkovačů desinfekčních prostředků při vstupu do budov, před výdejem stravy ve školní výdejně či jídelně na domově mládeže. Na všech toaletách ve škole i na domově mládeže jsou k dispozici ruční dávkovače desinfekce stejně jako ve všech třídách i na chodbách. V prostorách školního zahradnictví budou při každé vyučovací hodině nebo v průběhu práce desinfekční prostředky k dispozici. Žáci budou opakovaně vyzýváni k použití těchto prostředků, máme jich opravdu dostatek.

K 1.9. 2020 není v platnosti žádné nařízení o rouškách ve školních prostorách, nepožadujeme potvrzení o bezinfekčnosti. Nicméně je naší povinností vykázat žáka u kterého jsou patrny známky onemocnění např. horních cest dýchacích, zvýšená teplota, bolest hlavy apod. z budov školy. Nemějte nám proto prosím za zlé, obrátíme-li se na Vás s prosbou o vyzvednutí syna či dcery ze školy v průběhu dne. Do doby Vašeho příjezdu bude žák umístěn v samostatné místnosti, abychom co nejvíce zabránili šíření jakékoli choroby. Třídní učitelé požádají v této souvislosti Vaše děti o nezbytnou aktualizaci Vašich kontaktních údajů (telefony, mailové adresy).

Součástí protiepidemických opatření jsou i nově zavedená pravidla pro odběr stravy a budeme nekompromisně dodržování těchto pravidel od žáků vyžadovat. Jedná se o dodržení 2metrové vzdálenosti, zrušen je samoobslužný odběr stravy (polévka, nápoj, kompot apod.). Samozřejmě se tím vydávání stravy zkomplikuje a třeba i zpomalí, ale věřím, že zvýšená míra ochrany nám tyto problémy vynahradí.

Očekáváme, že se dnes nastavená pravidla budou v průběhu roku měnit, jsme připraveni udělat pro minimalizaci rizik spojených s nákazou COVID-19 udělat maximum a budeme Vás o podstatných změnách v organizaci života školy informovat. Pochopitelně i tehdy, budeme-li nuceni přistoupit k alternativním formám výuky, se kterými už máme zkušenosti a v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jim věnujeme patřičnou pozornost.

S úctou

Ing. Jan Šenk

ředitel školy